Головна »

Йм

Значення слова «йм»

Метр (від грец. μέτρον — міра, розмір) — одиниця вимірювання довжини в Міжнародній системі одиниць СІ та в деяких інших метричних системах одиниць..
Можливі значення слова:
1. У машинному навчанні, ймові́рнісний класифіка́тор (англ. probabilistic classifier) — це класифікатор, здатний для заданого зразка входу передбачувати розподіл імовірності над множиною класів, а не просто видавати найправдоподібніший клас, до якого повинен був би належати цей зразок.
2. Ймовірнісний простір — поняття, що його ввів А. М. Колмогоров в 30-х роках XX століття для формалізації поняття ймовірності, яке дало початок бурхливому розвитку теорії ймовірностей як строгої математичної дисципліни.
3. Ймовірнісна нейронна мережа — вид штучних нейронних мереж, який використовує баєсову статистику для виконання певних завдань.
4. Імові́рність (лат. probabilitas, англ. probability) — числова характеристика можливості того, що випадкова подія відбудеться в умовах, які можуть бути відтворені необмежену кількість разів.
5. Тео́рія імові́рності — розділ математики, що вивчає закономірності випадкових явищ: випадкові події, випадкові величини, їхні функції, властивості й операції над ними.
6. Гра́фова моде́ль, або імові́рнісна гр́афова моде́ль (ІГМ, англ. probabilistic graphical model, PGM) — це ймовірнісна модель, для якої умовні залежності між випадковими змінними виражено графом.
7. Умо́вна ймові́рність — ймовірність однієї події за умови, що інша подія вже відбулася.
8. Статисти́чна моде́ль — абстрактна схема відношень між величинами, що характеризують властивості реального процесу, розробка якої здійснюється неформальним шляхом.
9. Імові́рний інтерва́л (англ. credible interval) у баєсовій статистиці — це інтервал в області визначення апостерірного розподілу ймовірності або передбачуваного розподілу, що застосовується для інтервальної оцінки.
Коментарі:
Ваше ім'я
Ваш e-mail
Текст
Введіть символи із зображення

Підбір слова

й-м_ _
йм:_ _ _ _
йм_ _ _ _
йм_ - _ _ _
йм-_ _ _ _
йм _ _ _ _ _
йм _ - _ _ _ _
© 2016-2019, Значення-слова.укр
Копіювання інформації без посилання на джерело заборонено!
мобільна версія